[rev_slider alias="medailonky"]

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M.A.

Generál Pavel je bývalým náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, který donedávna působil jako předseda vojenského výboru NATO. Za skvělé vedení tohoto výboru během nejnáročnějšího období nedávné historie aliance získal na začátku tohoto roku nejvyšší americké vyznamenání, které cizinec může dostat, tedy Legion of Merit. Kromě jeho zásluh jste v médiích také mohli zaznamenat neslavný výrok prezidenta Zemana, který snad raději ani nebudeme uvádět. K tomu bychom rádi řekli, že s ním zásadně nesouhlasíme, a věříme, že pokud si na diskuzi pana generála Pavla, doktora Špidly a profesora Kováře uděláte čas, rozhodně nebudete litovat! 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Profesora Kuklíka jistě všichni znáte. Je českým právníkem, právním historikem, vysokoškolským pedagogem a od roku 2014 také děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2012 a 2013 byly jeho publikace Znárodněné Československo a Dlouhé stíny Mnichova oceněny mezi nejvýznamnějšími vědeckými monografiemi vydanými na Univerzitě Karlově a monografie Osvobozené Československo očima britské diplomacie získala v roce 2011 zvláštní cenu rektora UK. Ve svých publikacích se dále také věnoval například dějinám angloamerického práva.
V současnosti je hlavním řešitelem projektu GA ČR Zápisy zasedání exilových vlád a projektu NAKI Ministerstva kultury věnovaného právnímu postavení menšin. V minulosti byl hlavním řešitelem evropského projektu OPPA – Právo pro praxi, který byl zaměřen na rozvoj a inovaci koncepce magisterského studijního programu na PF UK skrze větší využití prakticky orientované a interaktivní výuky, jehož cílem bylo také zřízení Centra praktických právních dovedností (a my studenti za něj děkujeme!).

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

Profesor Sokol, filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista, je v současné době přednášejícím na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde byl v letech 2000-2007 také děkanem. Jeho hlavním oborovým zaměřením je filosofická antropologie, dějiny náboženství a antropologie institucí. Profesor Sokol se původně věnoval programátorství, ale již v 70. letech vedl nejrůznější bytové semináře, např. seminář o Nietzscheovi. Je autorem mnoha filosofických knih v několika jazycích, desítek článků a časopiseckých příspěvků, a také řady překladů.

Co se týče jeho politického působení, profesor Sokol byl v první vlně signatářů Charty 77 a letech 1990-1992 byl poslancem Federálního shromáždění za OF a místopředseda Sněmovny národů.

Dále působil například jako ministr školství ve vládě Josefa Tošovského, či později jako poradce ministra školství. V roce 2003 byl koaličním kandidátem do třetí volby prezidenta republiky, kde ho v posledním kole těsně porazil Václav Klaus.

 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Profesor Skřejpek je pedagogem a vedoucím katedry právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá římským právem, a to především římským právem trestním a prameny římského práva. Momentálně také působí jako člen redakční rady Ius Antiquum, Orbis Iuris Romani, Právníka a dalších.

Je autorem mnoha vědeckých monografií a učebních pomůcek, například nám studentům velice dobře známého KUSu, neboli učebnice Římské právo, na které spolupracoval s profesorem Kinclem a profesorem Urfusem.

doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

Docent Frinta, vyučující na PF UK, se ve své činnosti věnuje především právu osob, rodinnému právu, právu dědickému a právní regulaci přepravy.

V letech 2006-2014 byl členem Rekodifikační komise k novému OZ, která měla na starosti supervizi osnovy nového občanského zákoníku a do roku 2014 také členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, jejímž úkolem bylo podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílení se na tvorbě doprovodné legislativy a vzdělávání.

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Doktor Petr Čech, pedagog na PF UK a právní poradce v advokátní kanceláři Glatzová & Co., se zaměřuje především na právo kapitálových obchodních společností, právo cenných papírů a právní vztahy v podnikání. V minulosti působil  jako asistent soudkyně u Nejvyššího soudu ČR či jako ředitel legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. Je spoluautorem několika učebnic a učebních textů (například knihy Podnikatel a jeho právní vztahy) a také autorem mnoha odborných článků.

doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Docent Lukeš, architekt, historik architektury a pedagog, se zabývá především architekturou 19. a 20. století. Od roku 1990 působí na Pražském hradě, kde nejdřív pracoval v kulturní sekci, a poté v památkovém odboru Kanceláře prezidenta republiky, kde se podílel na projektu revitalizace Pražského hradu v éře prezidenta Václava Havla. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a výstav (10 století architektury, J. Plečnik, Český architektonický kubismus ad.) i množství článků (např. v Respektu či Lidových novinách) a rozhlasových i televizních vystoupení, popularizujících českou i světovou architekturu. Také pro veřejnost nepravidelně pořádá vzdělávací tzv. Psí vycházky za architekturou.

Je držitelem státního vyznamenání Medaile za zásluhy, které mu v roce 2014 udělil slovinský prezident Borut Pahor.

 

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Doktor Kučera je advokát působící v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze, kde působí jako vedoucí praxe IT práva . Ve své praxi se také zaměřuje na řešení sporů a obchodní právo. V rámci IT práva se specializuje na strukturování komplexních projektů, akvizic IT společností, softwarové právo, otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravu on-line marketingu. Je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT, kde také organizuje konferenci LAW FIT, a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti vedl kurz též například na Právnické fakultě Shandong University v Číně a byl poradcem v oblasti IT na Úřadu vlády České republiky. V roce 2016 byl zařazen do seznamu inovativních právníků České republiky a je doporučován Chambers Europe pro oblast TMT.

Za svou práci letos obdržel ocenění Právník roku v kategorii Právo informačních technologií.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

Dušek je ekonom, od října 2018 je novým vedoucím katedry národního hospodářství na PF UK. Mezi jeho zaměření patří ekonomie práva, ekonomie veřejného sektoru a také ekonomie kriminality. Doktorát získal v roce 2003 na Chicagské univerzitě a poté pracoval pro CERGE-EI v Praze, akademickou instituci pod záštitou Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity. Je autorem mnoha odborných publikací, ze kterých bychom k tématu přednášky rádi zmínili například studii Kde hledat příčiny přeplněných věznic či článek z Trestněprávní revue zabývající se dopady zkráceného přípravného řízení na kriminalitu.

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D

Doktor Svoboda momentálně působí jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti také příležitostně pracoval jako právník pro Český svaz ochránců přírody. Je advokátem v Advokátní kanceláři Petr Svoboda, kde poskytuje právní služby lidem, neziskovým organizacím i veřejným institucím ve věcech, ve kterých je v nějaké míře obhajován veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny či životního prostředí v naší zemi. Mezi jeho významnější případy patří například správní řízení o záměru na výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese v Praze 9, kde zastupoval městskou část a ekologické spolky. Ve své publikační činnosti se věnuje oboru práva životního prostředí a ekologie a také právu správnímu a ústavnímu.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doktor Staša působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a dále také v Legislativní radě vlády, jejímž je členem. Je zakládajícím členem České společnosti pro stavební právo, která je prestižním právnickým spolkem pro oblast soukromého a veřejného stavebního práva. Dnes tato společnost sdružuje přes sto třicet členů, mezi nimi jak přední odborníky z řad právníků, architektů a stavebních inženýrů, tak renomované projektové a stavební firmy a podílí se například na účasti na legislativních pracích, pořádání odborných a vzdělávacích seminářů. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných knih a článků věnujících se správnímu právu.

 

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

Alena Macková, specialistka na civilní proces, působí jako docentka na Právnické fakultě UK. Je členkou Mezinárodní asociace procesního práva, Rady Justiční akademie MS ČR, komise pro rekodifikaci procesního práva a zkušební komise ČAK pro obor občanského práva. Paní docentka se zabývá mj. soudní ochranou práv, postavením soudce, advokátů, notářů. Dlouhodobě se věnuje alternativnímu řešení sporů. Publikuje a přednáší v angličtině programech Erasmus. Mimo jiné je také autorkou desítek odborných publikací, vysokoškolských učebnic, monografií, komentářů ke kodexům aj.

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Doktor Šustek působí jako odborný asistent na katedře občanského práva a koordinátor Centra zdravotnického práva na Právnické fakultě UK v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, dále také poradního Kolegia ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo, rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR a zasedá i v dozorčí radě Spojené akreditační komise. Mimo akademickou půdu se věnuje advokacii, především oboru zdravotnického práva.

Jako spoluautor se podílel na vzniku nám velmi dobře známé učebnice Občanské právo hmotné 1 – Díl první: Obecná část (jako autor kapitoly o ochraně osobnosti), knihy Informovaný souhlas, nebo také Občanského zákoníku – Komentáře. V roce 2017 vedl autorský kolektiv, který připravil knihu Zdravotnické právo.

Mgr. Tomáš Friedl, Ph.D.

Doktor Friedl vystudoval právo na PF UK, kde byl také jedním z prvních absolventů programu Street Law, jehož týmu je momentálně součástí. Působí také jako odborný asistent na katedře politologie a sociologie a koordinátor odborných praxí v mezioborovém centru právních dovedností. Aktuálně se věnuje především profesní etice právníků, sociologii práva a didaktice práva a v rámci Street law má na starosti mimojiné i kurzy pro učitele.

 

doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Docent Rozehnal působí jako advokát v advokátní kanceláří Rozehnal & Kuchař, kde se zabývá mediálním a soukromým právem. V minulosti také zastával funkci právního zástupce a jednatele společnosti CET 21. Je autorem a spoluautorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem či Korupce na český způsob. Působí také jako externista na Právnické fakultě UK, kde vyučuje mediální právo. Sedm let byl také odborným asistentem na Právnické fakultě ZČU a od roku 2014 zasedá ve správní radě Ústavu nezávislé žurnalistiky.

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.

Doktor Šouša momentálně působí jako odborný asistent na ústavu právních dějin PF UK. V rámci své bohaté přednáškové a vědecké činnosti se soustřeďuje zejména na dějiny práva a správy, dále také na právo ústavní, trestní a na civilistiku. Publikoval řadu článků, kapitol v kolektivních monografiích a statí jak v ČR, tak i v zahraničí. Působí také v advokátní kanceláři Biem & Schýbal na pozici Of Counsel, kde se vedle běžné právnické činnosti zaměřuje na primární i sekundární výzkum, doktrinální i aplikační výklad a přednáškovou aktivitu.

V letech 2014-2015 také zastával funkci asistenta soudce Ústavního soudu.